Brýlové čočky TLT

Úvodem

Brýlové čočky TLT vznikly na požadavek lékařského týmu, který se zabývá účinky záření na lidské oko. Jsou výsledkem naší spolupráce s firmou KONVEX-Recept optika, spol. s r.o.

Firma KONVEX-Recept optika kromě běžných brýlových čoček vyrábí i technickou a nestandardní optiku. Již od roku 1997 úspěšně zajišťuje poměrně složitou finální výrobu čoček TLT ze speciálního materiálu. Naše firma je nositelem užitného vzoru a ochranné známky TLT. Brýlové čočky TLT lze objednat u nás i v distribuční síti firmy KONVEX.

Tyto brýlové čočky, v literatuře známé také pod označením TLT-D, jsou určeny především do prostředí se zvýšeným množstvím a intenzitou světla z běžných umělých zdrojů. Svými filtračními účinky posunují spektrální charakteristiku umělého světla blíže k vlastnostem přirozeného slunečního záření. Jedná se o čiré čočky s lehkým šedomodrým zabarvením.

Brýlové čočky TLT se také na doporučení lékaře používají na zmírnění růstu dioptrií v některých případech progresívní krátkozrakosti u dětí.

Krátce k tématu záření a lidské oko

Pro lidské oko je přirozeným zdrojem světla sluneční záření. Oko je mu přizpůsobeno po mnoha stránkách a do nejmenších detailů. Maximum intenzity slunečního záření je v oblasti vlnové délky 555 nm. Spektrální citlivost oka je také nejvyšší právě na této vlnové délce. Záření kolem této vlnové délky se nejvíce podílí na vytvoření světelného vjemu, přestože oblast viditelného záření má rozpětí od 380 do 780 nm. Oblast vlnových délek, které vstupují až na oční sítnici, je ještě širší. Zahrnuje i záření neviditelné - malou část UV a zejména tzv. blízké infračervené záření od 780 do 1400 nm. Energie záření se po dopadu na sítnici částečně mění na energii tepelnou.

Na intenzivní světlo reagujeme známým způsobem - pupilárním reflexem, zavřením očí, odvrácením hlavy od zdroje světla. Na záření neviditelné, které do oka proniká stejně jako světlo, však nejsme schopni reagovat vůbec.

Jednotlivé části lidského oka chrání sítnici tím, že filtrují přicházející záření v těch proporcích, v jakých je rozložena energie ve spektru slunečního záření. Oko "nepočítá" s tím, že by mělo přijímat záření jiné než sluneční. Nevíme, jaké důsledky pro sítnici má zvýšené množství i rozdílné spektrum záření z umělých zdrojů světla. Také nevíme, jak se v dlouhodobém horizontu sítnice vyrovná s odejmutím některé jeho části, třeba čočky při operaci katarakty. V obou těchto případech se spektrální intenzita záření, dopadajícího na sítnici, podstatně mění.

Pokud nastane takový vnější či vnitřní zásah, je pravděpodobná určitá odezva v tkáni, na kterou záření dopadá, tedy na sítnici. Možnost iniciace nebo urychlení postupu věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD) světlem byla zmíněna v mnoha pracích. Může nastat, pokud je přísun energie záření - a to nejen světelného - na sítnici proti běžné fyziologické hladině zvýšený. Je potřeba nalézt řešení, které v konečném důsledku udrží energetickou hladinu na sítnici stálou i přes změny vnějších či vnitřních podmínek.

Současné pracovní a životní podmínky předpokládají, že podstatnou část našeho "dne" trávíme v podmínkách umělého osvětlení. Není to jen potřeba pracovat i přes den v uzavřených prostorách s nutností používat mnohdy intenzivní světelné zdroje, ale také prodloužení dne do období, kdy je venku tma. Nerespektujeme přirozenou periodicitu dne a noci, přirozené období zátěže a regenerace citlivých světločivných tkání.

U slunečního záření, které dopadá na zemský povrch, připadá na viditelnou oblast spektra, zjednodušeně na světlo, asi 45% záření. Dalších 5% záření je z UV oblasti a 50% z oblasti infračervené. U obvyklého umělého zdroje světla - žárovky - je tomu naopak. Tam jen zlomek procenta pochází z UV oblasti, 20% je z viditelné oblasti a 80% připadá na oblast infračervenou. Maximum záření žárovky je v oblasti 1000 nm. Toto záření proniká na sítnici plnou intenzitou, protože sluneční záření je v této oblasti slabé. Oko totiž dobře propouští na sítnici vlnové délky, kde je sluneční záření málo intenzívní a filtruje oblasti s intenzívním zářením. Proto platí: čím větší je podíl zejména nejpoužívanějšího žárovkového umělého osvětlení, tím více záření se na sítnici dostává právě z této neviditelné oblasti, aniž bychom to nějak mohli ovlivnit. Záření se po dopadu na sítnici částečně promění v teplo a je otázkou, zda toto léta trvající zvýšené množství tepla nemá na VPMD vliv.

Protože cesta zpět do dob bez umělého osvětlení již není možná, vidíme řešení v nošení brýlí s čočkami takových vlastností, za nimiž jsou fyzikální podmínky přirozenější, bližší spektru slunečního záření. Brýlové čočky TLT mají právě tyto vlastnosti. Jejich spektrální charakteristika kopíruje spektrum slunečního záření a brýle s čočkami TLT oku navozují fyziologičtější prostředí, aniž by jakkoli ovlivnily vnímání světla ve viditelné oblasti, věrnost přenosu barev apod.

Více k tématu naleznete rovněž v kapitole "Je světlo rizikový faktor?"

Účel použití

Čočky TLT jsou určeny především pro použití:
 • V interiéru v prostředí se zvýšenou intenzitou světelného záření z běžně používaných umělých zdrojů. Jsou zvláště vhodné, pokud je při práci vyžadována dlouhodobě a opakovaně vyšší intenzita světla (práce s detaily, jemná montáž, operace vyžadující zrakové vypětí).
 • Pro čtení a studiu při umělém osvětlení.
 • V intenzívním denním světle jsou vhodné pro ty, kdo tmavé sluneční brýle neradi nosí.
 • Pro práce u obrazovek počítačů, zejména pokud je práce spojena s použitím dalších umělých světelných zdrojů.
 • Pokud cítíme zvýšenou zrakovou únavu zejména při práci ve světelně exponovaném prostředí.
 • Jako prevenci makulární degenerace. První příznaky této vady sítnice se objevují ve stále nižším věku.
 • Čočky TLT se také používají v určitých případech progresívní krátkozrakosti u dětí na základě doporučení očního lékaře.

Tyto čočky existují rovněž ve fotochromickém provedení. Ty jsou vhodnou kombinací pro nošení v brýlích používaných jak v interiéru, tak i pro venkovní použití i při vysoké intenzitě záření, při které čočky tmavnou. Doporučujeme pro ty, kteří jsou již na fotochromické čočky zvyklí, vědí, co od nich mohou očekávat a vyžadují je i v tomto speciálním provedení.

Charakteristika

Brýlové čočky TLT jsou vyrobeny na bázi speciálního velmi kvalitního minerálního materiálu s indexem lomu 1,52. Čočky se vyznačují dobrou mechanickou odolností a stálostí fyzikálních charakteristik. Jejich unikátní vlastností je snížení nežádoucích účinků spektrálního složení světla zejména z běžných umělých zdrojů na lidské oko, které je zvýšené intenzitě tohoto záření dlouhodobě vystavováno.

Barevné provedení

Základním odstínem brýlových čoček TLT je lehké šedomodré zabarvení - absorpce světla se pohybuje v oblasti cca 10% v závislosti na korekčních hodnotách.
Fotochromické varianty: Fotochromická hnědá a šedá - zbarvení do hnědého nebo šedého odstínu - min. absorpce cca 15%, max. cca 80% U dioptrických provedení se mohou uvedené hodnoty absorpcí opět mírně liší v závislosti na korekčních hodnotách.

Konstrukce čoček

Pro hodnoty do +-3,0 D včetně se čočky TLT vyrábějí jako jeden celek ze speciálního polotovaru. Pro hodnoty vyšší (a pro děti do 15 let vždy) se používají vrstvené kombinace tohoto skla s další vrstvou z vysokoindexového skla s indexem 1,7 (označení HI), s indexem 1,8 (označení HH), nebo fotochromického skla s indexem 1,52 (označení photobrown PB nebo photogray PG). Hodnoty mimo rozsahy uvedené v ceníku, cylindr nad +-4 dioptrií a decentrace optického středu se vyrábějí po telefonické dohodě. Dioptrické rozsahy a varianty jsou uvedeny v Ceníku.

Průměr čoček

Standardním průměrem u čoček TLT je 65 mm. U plusových čoček se průměr přizpůsobuje průměr podle požadavku oční optiky od 50 do 65 mm s odstupňováním po 1 mm a je možno objednat i decentraci. Průměr bifokálních a progresívních čoček je 65/70 mm.

Progresívní čočky

Progresívní plocha PRO ASPHERICA v klasickém čirém provedení nebo fotochromická s indexem 1,6 je kombinována s vrstvou speciálního skla TLT ze zadní strany čočky. Vyznačuje se asférickou asymetrickou "měkkou" konstrukcí plochy a velmi dobrou snášenlivostí. Tento typ čoček TLT považujeme za zdařilý a doporučujeme jako vhodný i pro první brýle s progresívními čočkami.

Antireflexní úprava

Antireflexní úprava má modrofialové zbarvení. U vrstvených čoček TLT je nutno objednat antireflexní úpravu současně s výrobou čočky, protože na toto provedení ji dodatečně nanášet nelze. Antireflexní úpravu je možno objednat jako standardní oboustrannou stejně jako samostatně ze zadní strany a to i na vrstvená provedení.

Brýlové obruby

Pro dosažení maximálního účinku čoček doporučujeme obruby s co největší účinnou plochou nebo alespoň přijatelný kompromis mezi jejich rozměry a trendem nosit spíše malé a úzké obruby.

Tvrzení

Tepelné nebo chemické tvrzení nelze provádět. Brýlové čočky pro děti do 15 let, nebo pokud je tvrzení požadováno, se dodávají ve vrstveném provedení, kde je zvýšení pevnosti čočky dosaženo spojením dvou vrstev. Pro úhradu zdravotní pojišťovny to lze považovat za tvrzení.

Broušení

Broušení fazet u vrstvených provedení se provádí vždy v řízeném režimu z důvodu rozdílné tvrdosti obou vrstev, u 3D brousících automatů je možno bez problémů brousit v normálním režimu.

Dodací lhůty

Provedení bez antireflexní úpravy dodáváme do 10 pracovních dnů, čočky s antireflexní úpravou, bifokální a progresívní čočky mají dodací lhůtu z důvodu dodržení technologického procesu 20 pracovních dní.

Náhrada za poškozenou čočku

Za čočku zákazníkem poškozenou nebo rozbitou lze objednat náhradu do 2 let od dodání čočky. Tento termín stanovujeme z důvodu stálého zlepšování vlastností a změn v procesu přípravy. Proto i čočky s antireflexní úpravou se běžně vyrábějí v páru. V případě objednávky náhrady za jednu poškozenou čočku s antireflexní úpravou doporučuje objednat celý pár, aby byly zachovány stejné vlastnosti a vzhled obou čoček.

Legální status

Brýlové čočky TLT jsou vyráběny ve shodě se základní normou ČSN EN ISO 14889 a s ní souvisejícími normami, na což je vydáno Prohlášení o shodě. Nedioptrické čočky splňují rovněž požadavky normy ČSN EN ISO 1836.

Sortiment

Sortiment, včetně technických limitů a způsobů provedení je uveden v Ceníku.

Objednávky

Objednávky celého sortimentu brýlových čoček u nás přijímáme následujícím způsobem:
 1. Faxem na číslo 571 150 195 s popisem objednávaných čoček.
 2. Telefonicky na číslo 602 765 367.
 3. E-mailem tlt.optika@atlas.cz.

U firmy KONVEX-Recept optika, spol. s r.o. , Tyršova 466, 51263 Rovensko pod Troskami:
 1. Telefonicky na číslo 481 381 137.
 2. Faxem na číslo 481 381 138.
 3. E-mailem objednavky@konvex.eu.

© 2023  Karel Kuběna s.r.o. – Oční optika  |  design & kód & správa  Sophics, spol. s r. o.  |  webmaster  blond